අන්තර්ජාලය මගින් නිවසේ සිට සති 2කට වරක් 10% අමතර අදායමක් උපයන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට එක ආයෝජනයක් මගින් මසකට 20% හෙවත් වසරකට ඔබ ආයෝජනය කරන මුදල මෙන් 2.4 ගුණයක ප්‍රතිලාභයක්.

ඇඩ් (Ads) ක්ලික් (Click) හරහා නිවසේ සිට මසකට 20% අදායමක්. අමතර දැනුමක් නොමැතිව.

දිනකට විනාඩි කිහිපයක් ඔබ අන්තර්ජාලය සැරිසරන විට වැයකිරීම මගින් ඔබගේ වෙබ් අඩවියට ප්‍රචාරණයක් ලබා දෙන අතරම අමතර අදායමක් ලබා ගන්න.

image

අප ගැන | About Lanka PTC

දිනෙන් දින ඉහල යන ජීවන වියදම කළමනාකරණය කරගැනීම සදහා ඔබත් වෙහෙසේන්නේද? ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබට ප්‍රථම වරට සරල ක්‍රමවේදයක් හරහා මසකට 20% දක්වා අමතර අදායමක් ලබාදීම සදහා අප මෙම සංකල්පය ඔබට තිලිණ කිරීමට කැපවී සිටිමු.


* විශ්වසනීය සහ ප්‍රතිපල දායක නව සංකල්පයකි 
* විශේෂ දැනුමක් අවශ්‍ය නොවන සරල ක්‍රමවේදයකි
* සුළු වෙලාවක් වෙන්කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ
* බහුවිද ආයෝජන උපක්‍රම හරහා ඉහල ප්‍රතිලාභයක්

මෙම කෙටි වීඩියෝව නරබා, විනාඩි කිහිපයකින් සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න..

ප්‍රතිලාභ සහ පහසුකම්

මෙම වෙබ් අඩවිය සමග සම්බන්ධ වීම මගින් ඔබට පහත ප්‍රතිලාභ සහ පහසුකම් අත්වේ

පිරමිඩ හෝ එවැනි සංකල්පයක් නොවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබට ප්‍රථම වරට සරල ක්‍රමවේදයක් හරහා මසකට 20% දක්වා අමතර අදායමක් ලබාදීම සදහා අප මෙම සංකල්පය ඔබට තිලිණ කිරීමට කැපවී සිටිමු.

ඉතා සරල ක්‍රමවේදයකි

අපට පහසු සිංහල භාෂාවෙන් සරලව සහ පහසුවෙන් කටයුතු සිදුකිරීමට හැකි වීම හරහා ඉතා පලදායි ලෙස විවිධ කාර්යන් කළමනාකරණය කල හැකි වීම

පහසු මුදල් ගනුදෙනු

මුදල් තැන්පත් සහ නැවත ලබා ගැනීම සදහා බොහෝ බැංකු සමග online transfer හෝ manual ක්‍රමයට ගනුදෙනු සිදු කල හැකි වීම

අමතර ගාස්තු නැත

අනුමත බැංකු ගාස්තු පමණක් අයකරනු ලබන අතර අමතර ගාස්තු ගෙවීමට අවශ්‍ය නොවේ

සාමාජික පැකේජ රාශියක්

තෝරාගැනීම සදහා ඔබට සරිලන විවිද ප්‍රතිලාභ ලැබෙන සාමාජික පැකේජ රාශියක්

සමාගම් ලියාපදිංචිය

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කොට ඇත. LANKA P T C SOLUTIONS (PVT) LTD PV 00244005

සාමාජික පැකේජ | Membership Plans.

නොමිළේ ඇති පැකේජය සමග අනිකුත් ඕනෑම පැකේජයක් හෝ පැකේජයන් කිහිපයක් එකවර මිලදී ගත හැක. | You can start with free plan and purchase other plans anytime or you can purchase multiple packages.

Free

0.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 0.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 1
 • Validity : 12 Months

Basic

1,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 1,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 7
 • Validity : 12 Months

Bronze

2,500.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 2,500.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 17.5
 • Validity : 12 Months

Silver

5,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 5,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 35
 • Validity : 12 Months

Standard

7,500.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 7,500.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 52.5
 • Validity : 12 Months

Gold

10,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 10,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 70
 • Validity : 12 Months

Plus

25,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 25,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 175
 • Validity : 12 Months

Pro

50,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 50,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 350
 • Validity : 12 Months

Platinum

100,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 100,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 700
 • Validity : 12 Months

Premium

250,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 250,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 1750
 • Validity : 12 Months

VIP

500,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 500,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 3500
 • Validity : 12 Months

Minister

600,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 600,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 4200
 • Validity : 12 Months

Premier

700,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 700,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 4900
 • Validity : 12 Months

Vice President

800,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 800,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 5600
 • Validity : 12 Months

President

900,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 900,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 6300
 • Validity : 12 Months

King

1,000,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 1,000,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 7000
 • Validity : 12 Months

Empire

2,000,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 2,000,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 14000
 • Validity : 12 Months

Imperial

3,000,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 3,000,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 21000
 • Validity : 12 Months

Royal

4,000,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 4,000,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 28000
 • Validity : 12 Months

Noble

5,000,000.00 LKR

 • Plan Details
 • Daily Limit : 7 Ads
 • Referral Bonus : 5 %
 • Plan Price : 5,000,000.00 LKR
 • 1 Day Profit : Rs 35000
 • Validity : 12 Months
image

අන්තර්ජාලයේ මුදල් ඉපයීම සදහා විශ්වසනීය ස්ථානය | Best Place To Earn Money Online

ඔබ අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන විට, YouTube හරහා video නරබන විට, Facebook වලදී හෝ Instagram වැනි ඕනෑම online වැඩසටහන් භාවිත කරමින් අදායමක්ද උපාය ගන්න.

25,072

Users

140

Advertisement

89,769,042.58LKR

Withdraw

171,427,952.00LKR

Deposit

උපදෙස් සහ නිතර ඇතිවන ගැටළු නිරාකරණය

මෙම සේවාව සම්බන්දව හෝ වෙබ් අඩවිය මගින් සේවාවන් ඉටුකැරගැනීමේදී ඔබට යම්කිසි ගැටළුවක් ඇති විට පහත උපදෙස් හරහා සරලව ඔබ විසින්ම එය නිරාකරණය කර ගන්න.

Lanka PTC යනු ලංකාවේ අපට නව සංකල්පයක් අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයින් සදහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සරල ක්‍රමවේදයක් මගින් අමතර අදායමක් ලබා ගැනීම සදහා හදුන්වා දී ඇති වෙබ් අඩවියකි. මෙම සංකල්පය පිරමිඩ හෝ අධි ප්‍රතිලාභ ආයෝජන ක්‍රමවේදයක් නොවේ. ඔබ ලබා ගන්නා සාමාජික පැකේජ අනුව ප්‍රතිලාභ ලැබෙන වැඩසටහනකි. ඔබගේ සාමාජික මුදල් අන්තර්ජාල ප්‍රචාරණ වැඩසටහන් සදහා යොදවන අතර ඉන් ලැබෙන අදායම සාමාජිකයින් අතර බෙදාහැරේ. අන්තර්ජාල ප්‍රචාරණ ක්ෂේත්‍රයේ වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණය රුපියල් බිලියන 600,000 තරම් වේ.

පිළිතුර සරලය. ඔබගේ තොරතුරු කිහිපයක් සහ ප්‍රධාන ලෙස email ලිපිනය සහ ජංගම දුරකථන අංකය අපගේ ලියාපදිංචි ෆොර්මයේ ඇතුලත් කිරීම.

මුලිකව ඔබට පරිගණකයක්, ලැප්ටොප් පරිගණයක්, ටැබ් උපාංගයක් හෝ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් හෝ අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ද විය හැකි උපාංගයක් සහ අන්තර්ජාල සබදතාවයක් අවශ්‍ය වේ.

සැම කෙනෙකුගේම අදායම් මට්ටම් වලට සරිලන දැරිය හැකි මුදලකට රුපියල් 1,000/= සිට රුපියල් 1,000,000/= දක්වා විවිද අගයන් වලින් පැකේජ ලබා ගත හැක. එක් එක් පැකේජය සදහා ඉපයීම් සමානුපාතික ලෙස දිනක් සදහා ගණනය කොට ප්‍රචාරණ දැන්වීම් ලෙස ඔබට ලබා දේ. පැකේජයක වලංගු කාලය මාස 12ක් වේ. මාස 12ක් දක්වා ඔබට ඔබ මිලදී ගත පැකේජයට අනුව ඉපයීම් ලබා දේ.

එක් එක් පැකේජය සදහා ඉපයීම් ප්‍රමාණයන් දක්වා ඇත. එයට අනුව සති 2න් 2ට එම ඉපයීම් ප්‍රමාණයට සමාන වන ලෙස ප්‍රචාරණ දැන්වීම් වලින් ඔබගේ ගිණුමට ලැබෙන සේ සකසා ඇත. ඔබට දිනපතා ලැබෙන ප්‍රචාරණ දැන්වීම් නැරබිය යුතු අතර පැය 24ට පසු ඒවා ඉවත් වේ. ඊට පසු එදිනට අදාල නවතම ප්‍රචාරණ දැන්වීම් ප්‍රමාණයක් ලැබේ. ඔබට එක දිනක ප්‍රචාරණ දැන්වීම් නැරබීමට නොහැකි උවහොත් එදිනට අදාල ඉපයීම් නොලැබෙනු ඇත.

ඔබ අප සමග ලියාපදිංචි වීමත් සමහ "Free" සාමාජිකයකු වන අතර ඔබටද ප්‍රචාරණ දැන්වීම් ලැබෙන අතර ඒවාට ලැබෙන ඉපයීම් කුඩා අගයක් ගනී. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම විටක ඉහල ඉපයීම් ලැබෙන සාමාජික පැකේජ මිලදී ගත හැක. එම සාමාජික පැකේජයට අදාල වටිනාකම ඔබගේ ගිණුමට හර (deposit) කර ගත යුතුයි. අප ලබා දී ඇති බැංකු ගිණුම් වලට මුදල් තැන්පත් කොට එම තැන්පත් පත හෝ මාර්ගගත මාරුව (bank transfer) කරන ලද තහවුරු කිරීම ඔබගේ ගිණුම තුල ඇති deposit වෙත ගොස් අදාල උපදෙස් අනුව අප වෙත ලැබීමට කටයුතු කරන්න. සතියේ ඕනෑම දිනක, ඕනෑම වෙලාවක සාමාජික පැකේජ මිලදී ගත හැක.

ඔබ දිනපතා ඔබගේ ගිණුමට log වී, ඔබට ලබා දී තිබෙන ප්‍රචාරණ දැන්වීම් ඔබගේ ගිණුමේ PTC වෙත ගොස් Ads තේරීමෙන් හෝ ඔබගේ ගිණුමේ ප්‍රධාන පුවරුවේ (dashboard) පහතින් ඇති "remain clicks for today" යන්න හෝ තේරීමෙන් ඇඩ්ස් වෙත ය හැක. ඔබට කැමති දැන්වීමක් තෝරාගෙන, "View now" තෝරාගන්න. දැන් නව පිටුවක් විවෘත වන අතර නියමිත කාලය සම්පුර්ණ වීමෙන් පසුව, ලබා දී ඇති සරල ගණිතමය ගැටලුවට අදාල පිළිතුර තෝරාගෙන එය හිස් කොටුවේ ඇතුලත් කර "Confirm earn" බොත්තම ඔබන්න. දැන් ඔබට මෙම කවුළුව වසා, නව ප්‍රචාරණ දැන්වීමක් නැරබිය හැක.

ඔබගේ මුළු ඉපයීම් රුපියල් 150/= සම්පුර්ණ කල විට ඔබට මෙම මුදල ඔබගේ බැංකු ගිණුමට ලබා දෙන ලෙස "withdraw " වෙත ගොස් ඉල්ලීමක් ලබා දිය යුතු වේ. එහි ඔබට ලබාගැනීම අවශ්‍ය මුදල සටහන් කොට තහවුරු කිරීමේ බොත්තම එබීමෙන් ඉල්ලීම අප වෙත ලැබෙන අතර එය එදිනම හෝ ඊට පසු දින ඔබගේ ගිණුමට බැර කරනු ලැබේ. මේ සදහා අනුමත බැංකු ගාස්තු පමණක් අයවනු ඇත.

ඔබ මිලදී ගන්නා සාමාජික පැකේජය මාස 12ක් දක්වා වලංගු වේ. දැනට පවතින සාමාජික පැකේජය වෙනත් සාමාජික පැකේජයක් වෙත උසස් (upgrade) කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම විටක වෙනත් සාමාජික පැකේජයක් හෝ සාමාජික පැකේජයන් කිහිපයක් එකවර එකම ගිණුමක් යටතේ පවත්වාගෙන යා හැක. එහිදී ඔබට එක් එක් සාමාජික පැකේජයේ ඉපයීම් වෙන වෙනම ලැබෙනු ඇත. එක් එක් සාමාජික පැකේජයට අදාලව වෙන වෙනම ads ලැබෙනු ඇත.

පිළිතුර ඔවු. ඔබට අපත් සමග ඕනෑතරම් ගිණුම් සාදාගත හැක. නමුත් ඒ සදහා වෙන වෙන email ලිපිනයක් අවශ්‍ය වේ. [ඉඟිය: ඔබගේ පවුලේ අයගේ නම් සහ email ලිපින භාවිතා කර ඔබට ගිණුම් සැදිය හැක].

ඔබව දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින්, ඔබ අපගේ සේවාව ප්‍රචාරණය කරන්නේ නම්, ඒ සදහා යොමු කිරීම (Referral) ප්‍රසාද දීමනා හිමිවනු ඇත. ඔබගේ යොමු කිරීම අපගේ සාමාජිකත්වය ලබාගෙන සිදුකරන සැම සාමාජික පැකේජයන සදහා 5% අමතර ඉපැයීමක් ලැබෙනු ඇත. ඔබගේ ගිණුමේ Referral වෙත ගොස් ඔබට හිමි යොමු සබැඳිය හෙවත් Referral Link ලබාගත හැක.

ඔබට අපගේ දුරකථන අංක සමග හෝ WhatsApp සහ Telegram හරහා සම්බන්ධ විය හැක. එසේම ගිණුමේ ඇති Support ticket හරහාද ඔබගේ ගැටලුව අප වෙත යොමු කිරීමෙන් විසදුම් ලබා ගත හැක.

සාමජිකයිගේ අදහස්

අප සමග සම්බන්දවන ඔබටම වෙන්වුණු මෙම පිටුවේ ඔබගේ වටිනා අදහස්, යෝජනා, චෝදනා සහ හැගීම් සටහන් තබන්න

Lanka PTC බ්ලොග් පිටුව

අපගේ සාමාජිකයින් සදහා ඔබගේ සටහන්

image

Electronic business ඊ-බිස්නස්

ඔන්ලයින් බිස්නස් හෝ ඊ-බිස්නස් යනු ඕනෑම ආකාරයක ව්‍යාපාර හෝ වාණිජ ගනුදෙනුවක් වන අතර එය අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම ඇතුළත් වේ. වාණිජ්‍යය යනු ව්‍යාපාර, කණ්ඩායම් සහ පුද්ගලයින් අතර නිෂ්පාදන හා සේවා හුවමාරුව වන අතර එය ඕනෑම ව්‍යාපාරයක අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස දැකිය හැකිය.

image

ඇඩ් ක්ලික් හෙවත් PTC

Paid to Click (PTC) යනු නිවසේ සිට මුදල් ඉපැයීම අරමුණු කරගත් පුද්ගලයින්ගෙන් මාර්ගගත ගමනාගමනය ලබා ගන්නා මාර්ගගත ව්‍යාපාරික ආකෘතියකි. PTC වෙබ් අඩවි දැන්වීම්කරුවන් සහ පාරිභෝගිකයින් අතර අතරමැදියන් ලෙස ක්‍රියා කරයි; PTC වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා දැන්වීම්කරු ගෙවන අතර, මෙම ගෙවීමෙන් කොටසක් දැන්වීම නරඹන්නා වෙත යයි

image

අන්තර්ජාල ව්‍යවසායකයකු වෙමු

ඔන්ලයින් රැකියාවක් යනු දිනපතා නියමිත ස්ථානයකට වාර්තා කරනවාට වඩා නිවසේ සිට හෝ දුරස්ථ ස්ථානයක සිට වැඩ කළ හැකි ඕනෑම රැකියාවකි. තාක්‍ෂණය සහ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු වන බැවින් සබැඳි රැකියා වඩ වඩාත් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය